Vorige pagina

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Bavariatrips

De navolgende bepalingen zijn door Bavariatrips (KvK nummer 69268665) zelf vastgesteld.  

Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen of toevoegingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR- Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Betaling

  • Onze reguliere reserveringskosten bedragen € 25,- per boeking, welke in geval van wijziging en/of annulering niet worden terugbetaald.
  • Met het aangaan van de reisovereenkomst wordt een aanbetaling van 35% van de totale reissom gedaan. De aanbetaling dient direct op onze bankrekening te worden bijgeschreven.
  • Het restant van de reissom dient uiterlijk 42 kalenderdagen voor de vertrekdatum door Bavariatrips te zijn ontvangen. U bent in verzuim als u niet tijdig betaalt.
  • Indien de overeenkomst binnen 42 kalenderdagen voor de dag van vertrek tot stand komt, is er geen aanbetaling maar directe betaling van de gehele reissom.
  • Als u niet tijdig heeft betaald, ontvangt u een kosteloze betalingsherinnering, waarin u een termijn van vijf kalenderdagen wordt gegeven om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Bavariatrips heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de annuleringskosten, zoals de ANVR reisvoorwaarden geformuleerd, van toepassing en worden de eventueel reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
  • Wanneer u niet tijdig aan uw betalingsverplichting heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Ook bent u gehouden tot vergoeding van de gemaakte incassokosten. Deze bedragen maximaal 15% over reissommen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.